Daily Scripture Reading

word_8661c

Mon., Apr. 23 :               I Chron. 29

Tuesday, Apr. 24:          II Chron. 1

Wednesday, Apr. 25:     II Chron. 2

Thursday, Apr. 26:          II Chron. 3

Friday, Apr. 27:                II Chron. 4

Saturday, Apr. 28:            II Chron. 5